Om Freinetpedagogik


Vill du veta mer om Celestine Freinet, läs här.
Freinetpedagogikens konstanter som Freinet beskrev som säkra principer som påverkar pedagogens handlingar.
Vill du läsa mer om konstanterna, läs här.

Det Trevande Försöket


Barn och ungdomar måste först ges möjlighet att ställa sina egna hypoteser och prova på olika lösningar.

Genom det trevande försöket fördjupas förståelsen i det man undersöker. Pedagogens uppgift blir därmed att utmana elevers tänkande.

Det Fria Uttrycket


I det fria uttrycket finns inga rätt eller fel. Via det fria uttrycket och det fria skapandet får barn och ungdomar möjlighet att pröva sina egna lösningar och bygga sin självtillit och sin identitet.


Demokratisk Fostran


I en globaliserad värld krävs en skola på barn och ungdomars villkor där de känner att de har ett reellt inflytande över sitt eget lärande. Det innebär att begrepp som solidaritet och demokrati blir en del av deras vardag.


Autentiskt Arbete


Autentisk lärande bygger på det meningsfulla arbetet. Det är viktigt att den verklighet som omger barn och ungdomar är en del av deras lärande. Verkligheten blir då en lärobok och barnen känner att lärandet blir meningsfullt.