Freinets konstanter

Freinet´s konstanter

Barnet är av samma natur som den vuxne

Till sist en konstant som ger berättigande åt våra trevande försök


Celestin Freinét skapade trettio stycken ”Konstaneter” som han ville pröva på läsarna. Under varje konstant förklarar han vad han menar och efter förklaringen ber han läsaren att svara ärligt på tre frågor. Han ger varje fråga en färg, där grönt står för att läsaren håller med honom och accepterar att ta konsekvensen av sina åsikter. Gult står för att man håller med men är tveksam till om man klarar att alltid rätta sig efter den och rött står för att man inte alls håller med. Om man omfattar Feinéts pedagogiska ideér bör man ha så många gröna svar som möjlig.Här nedan följer de trettio konstanterna. (för Freinets förklaringar, se ”För folkets skola under fliken ”Böcker”)


Konstant nummer 1


Barnet är av samma natur som den vuxne


Konstant nummer 2


Att man är större än de andra behöver inte betyda att man är överlägsen dem


Konstant nummer 3


Ett barns beteende i skolan är en produkt av dess fysiologiska, organiska och konstitutionella tillstånd


Konstant nummer 4


Ingen-varken barn eller vuxna-tycker om att bli kommenderade av auktoriteter


Konstant nummer 5


Ingen tycker om att stå på led, ty när man står på led lyder man passivt en order som kommer uppifrån


Konstant nummer 6


Ingen tycker om att vara tvungen att utföra ett bestämt arbete, även om han inte har något särskilt emot detta arbete. Det är tvånget som är förlamande


Konstant nummer 7


Var och en tycker om att välja sitt arbete själv, även om inte valet ger ett fördelaktigt resultat


Konstant nummer 8


Ingen tycker om att mala tomgång och fungera som en robot, dvs. utföra handlingar och foga sig i tankar som är fastlagda i ett mekaniskt system som han inte har något inflytande på


Konstant nummer 9


Vi måste motivera arbetet


Konstant nummer 10


Bort med skolmästeriet


Konstant nummer 10 andra delen


Varje individ vill lyckas. Ett misslyckande verkar hämmande och ödeläggande för framåtanda och entusiasm


Konstant nummer 10 tredje delen


Det är inte leken utan arbetet som är det naturliga för barnet


Konstant nummer 11


Det normala sättet att förvärva kunskaper är inte genom iakttagelse, förklaring och demonstration, som är det vanliga i skolan, utan genom trevande försök, vilket är ett naturligt och universellt tillvägagångssätt


Konstant nummer 12


Minnet, som skolan gör så stor affär av, har vikt och värde bara då det integreras med de trevande experimenten och verkligen står i livets tjänst


Konstant nummer 13


Man får inte kunskaper genom att studera regler och lagar, som man på sina håll tror, utan genom erfarenhet. Om man börjar med att studera regler och lagar i modersmålet, i konsten, i matematik och naturvetenskap, så har man spänt vagnen framför hästen


Konstant nummer 14


Intelligensen är inte, som den traditionella pedagogiken förkunnar, en specifik förmåga som fungerar som i ett slutet kretslopp, oberoende av andra vitala element hos individen


Konstant nummer 15


Skolan odlar bara en abstrakt form av intelligens, som manifesterar sig utanför den levande verkligheten genom hantering av ord och idéer som har fixerats i minnet


Konstant nummer 16


Barnet tycker inte om att höra föreläsningar från katerdern


Konstant nummer 17


Barnet blir inte trött av att utföra ett arbete som hänger ihop med dess liv, som så att säga är funktionellt


Konstant nummer 18


Ingen, varken barn eller vuxna, tycker om kontroll och bestraffning, som alltid uppfattas som ett angrepp mot ens värdhet, särskilt om den utövas offentligt


Konstant nummer 19


Betyg och sortering av barnen är alltid av ondo


Konstant nummer 20


Tala så lite som möjligt


Konstant nummer 21


Barnet tycker inte om att arbeta i en skock där individen måste underordna sig. Det tycker om att arbeta individuellt eller att arbeta i grupp inom en samverkande gemenskap


Konstant nummer 22


Ordning och disciplin är nödvändiga i skolan


Konstant nummer 23


Det är alltid fel att straffa. Det är förödmjukande för alla och får aldrig avsedd verkan. Det är på sin höjd en nödutfallsväg


Konstant nummer 24


Skolans nya liv förutsätter samarbete, det vill säga de som använder den, inberäknat lärarna, måste tillsammans organisera skolans liv och arbete


Konstant nummer 25


Det är alltid pedagogiskt fel att ha för många barn i klassen


Konstant nummer 26


Skolans nuvarande indelning i stora enheter leder till en känsla av anonymitet hos både lärare och elever, och den är därför både felaktig och hämmande


Konstant nummer 27


Morgonens demokrati förbereds genom demokrati i skolan. En auktoritär regim i skolan kan inte utveckla demokratiska medborgare


Konstant nummer 28


Man kan bara uppfostra i en människovärdig atmosfär. Att man respekterar barnen och att barnen respekterar sin lärare är ett av de första villkoren för skolans förnyelse


Konstant nummer 29


Oppositionen från den pedagogiska reaktionen, som är en utlöpare av den sociala och politiska reaktionen, är också en konstant som vi tyvärr är tvungna att räkna med utan att vi själva kan undvika den eller korrigera den


Konstant nummer 30


Till sist en konstant som ger berättigande åt våra trevande försök och gör våra handlingar meningsfulla: det optimistiska hoppet om livet