Litteratur

Kommunikation! Aldrig mera krig!


Här kommer det senaste tillskottet av böcker av Inger Nordheden om Célestin Freinets pedagogiska tankar, nu med exempel från lågstadiet.

På bokens baksida kan man läsa:

Så skulle man kunna sammanfatta den franske pedagogen Célestin Freinets budskap till sin samtid och framtid. Under åren mellan två världskrig utformade Célestin Freinet en pedagogik, som i Sverige kom att kallas Arbetets pedagogik. I Frankrike kallas den ”École Modern” och var ett sätt att betona motstånd mot kyrkans stora påverkan på det franska skolsystemet.
I hela världen har pedagoger anslutit sig till freinetrörelsen där man menar att genom ett arbetssätt med Freinets pedagogik som kompass skapas möjlighet till att fostra barn och elever till demokrati, samverkan och solidaritet; något som fått ny aktualitet med en mängd tragiska händelser de senaste åren.
I boken ”Det trevande försöket” var fokus i första hand på exempel på freinetpedagogik från mellanstadiet. I denna nya bok ”Barn är av samma natur som den vuxne” kompletterar Inger Nordheden med exempel från lågstadiet. Vi får följa barn och elever genom teman med fokus på kommunikation och språkutveckling; något som kan uppfattas som ett signum för Freinetpedagogik var helst den tillämpas.
Boken, som kostar 120 kr går att beställa här på hemsidan.För folkets skola av Celestin FreinetEn praktisk vägledning för den allmänna skolans materiella, tekniska och pedagogiska utmaningar.

Franska originalets titel: Pour l´école du peuple

Översättning av Leif Björk


Första tryckningen Wahlström & Widstrand Stockholm 1978
Andra tryckningen Edition C&L Förlag Göteborg 1988
Tredje tryckningen KAP Norsborg 1999

Tryckt hos Rydins Tryckeri AB, Nossebro
ISBN 91-970480-4-6


”Om jag i dag skulle organisera denna folkets skola, skulle jag stödja mig på principen att det är arbetet som betingar människornas liv, som skapar och styr deras tankar och motiverar deras individuella och social beteende. I alla vårt samhälles många komplicerade funktioner är arbetet den avgörande drivkraften, förutsättningen för framåtskridande och människovärde, symbolen för fred och broderskap”
L ´É.ducation du travail

Så skriver den franske pedagogen Celestin Freinet i sin bok som på svenska kom att kallas ”För folkets skola” och som han skrev under de år på fyrtiotalet då han satt i Vichyregimens koncentrationsläger. Freinet hade länge varit en stark kritiker mot den katolska kyrkans stora inflytande över fransk skola och som en konsekvens av sin kritik startade han, tillsammans med sin hustru Elise, en egen skola i Vence i södra Frankrike.


Där drog han upp riktlinjerna för vad som senare kom att kallas Ecole Modern och på svenska för Arbetets Pedagogik. Barnen i Freinets skola arbetade med både handen och hjärnan och verkligheten blev deras främsta lärobok. Varje dag tog han med sig barnen upp i bergen eller ner i dalen för att där hämta material och stoff till dokumentation och lärande i klassrummet.

1978 kom boken ut på svenska. Den gav upphov till en pedagogisk förnyelse av sällan skådat slag. Tusentals pedagoger började trycka texter på ett litet handtryckeri, bygga upp kartotek med material från barnens egna undersökningar, skapa inlärningsmiljöer utanför klassrummen och ge ut skoltidningar och egna böcker. Den svenska Freinetrörelsen föddes och blev då en del av den världsomspännande rörelse som sedan tidigare fanns i många länder.


Engelsk version av För folkets skolaCélestin Freinet´s


Lesson in education: Pour l´école du people

Translation Roger Brett. Edited by Inger Nordheden ‘


In 1920 when the French educator Célestin Freinet was retained as schoolmaster in the little village of Bar-sur-Loup in the south of France, it was to mark the beginning of a wide-ranging international pedagogical movement which today can count upon 50.000 members in France alone. The aim of Freinet´s Modern School Movement, as it is known worldwide is to produce critical, independently thinking pupils with strong individualities who realize themselves manually, artistically and psychologically through the daily work in the classroom as well as the school´s collective community.


Lessons of Education is the compilation of two of Freinet´s works, one from the end of the 1940´s and the other from 1964.


Barns Bildarbete - Celestin Freinet


Utdrag ur ”La méthode naturelle”

Red. Lars Lindström.
I översättning av Jeanne Ek och Lars Lindström.


Teckningslärarinstitutet
Institutionen för pedagogik
Stockholm 1978


”Det mest utvecklade barnet är inte det som tecknar efter de skolmässiga lagarna, som sätter ögon och öron på rätt plats, som fäster armarna på gubbarnas axlar och som respekterar perspektivlagarna, utan det barn som ger sina figurer liv. Och det är detta liv som vi måste, liksom i de fria texterna, på nytt lära oss att upptäcka, uppmuntra, hjälpa och värdesätta, så att barnet med självtillit och framgång förmår gå vidare utefter den kungsväg, längs vilken vi försöker utveckla dess personlighet.”


Så inleder Lars Lindström (numera professor i pedagogik på Stockholms universitet) sitt förord till det lilla häfte som han översatte och gav ut 1978 och som var ett utdrag ur boken ”La méthode naturelle” . Där pekar Lars Lindström på Celestin Freinets kritik mot psykologer som undersöker barns teckningar enbart för att kunna utläsa och bedöma ett barns begåvning. Sådan test våldför sig på bildarbetets livsådra, menar han.
”Barnets trevande försök skrider, såväl i fråga om teckningen som språket, framåt genom intuition och undersökningar” skriver Lars Lindström.


Boken innehåller bilder från barn från det första klottret fram till bildernas utveckling i enlighet med barnets livssituation och avslutas med en undersökning av Jean Piaget som han kallar ”Fjällenundersökningen”.


Boken trycks upp efter önskemål
En bok om Arbetets Pedagogik


Utgiven av Kooperativet Arbetets Pedagogik


Stockholm 1981


Boken om Arbetets Pedagogik är ett försök att beskriva hur olika pedagoger från förskolan till högstadiet inspirerats av Celestins Freinets ideér om arbetet som den bärande principen i skolan. Freinet verkade som lärare i byar i södra Frankrike, och från 1920-talet och framåt arbetade han målmedvetet för att skolan skulle bli mer aktivt, stå mer på elevernas sida och mer vara en del av det verkliga livet. Sådana tankar har många svenska pedagoger också haft, helt ovetande om Freinet existens, och prövat sig fram på olika sätt för att göra förskola, fritids och skolan mer verklighetsförankrad. När Freinets bok ”För folkets skola” översattes till svenska 1978 tog rörelsen fart i Sverige. Freinets organisation av arbetet var för många svaret på alla frågor man haft. Nu skulle här jobbas och nu skulle barnen och lärarna få det bättre.


På en del punkter har man lyckats och det beskrivs i den här boken.På en del punkter har det blivit stora svårigheter, och det beskrivs också i den här boken. Vi hoppas på att boken ska kunna vara en inkörsport till förståelse av Arbetets Pedagogik och inspirationskälla för sökande pedagoger och föräldrar på alla stadier.
Verkligheten som lärobok- om Freinetpedagogiken
Inger Nordheden (1995)
Liber utbildning

Inger Nordheden beskriver i boken ”Verkligheten som lärobok” hur hon under tjugo år arbetat med Feinetpedagogik i norra Botkyrka söder om Stockholm. 1995 skrev hon boken och nedan följer den text som står på baksidan av boken:


Celestin Freinet (1896-1966) utvecklade sin pedagogik efter första världskriget, en pedagogik som är högaktuell i dag. Han menade att barnen kan ta ansvar för sitt eget lärande och att de kan planera sina studier och nå de resultat som de satt upp som mål under en vecka eller en termin. Han talade om att miljön runt barnet måste utformas i harmoni med det omgivande samhället. Han betonade att barnen behöver klätterträd och odlingslotter i sin närhet. Han underströk att barnen behöver vidga sina vyer och engagera sig för andra barn i världen.


Levande och engagerat beskriver författaren hur en konsekvent genomförd pedagogik utifrån Freinets idéer om barns utveckling och lärande kan organiseras i skola, Boken vänder sig till lärarstuderande och till alla lärare som vill utveckla sin pedagogik men även till intresserade föräldrar.

Det trevande försöketEn bok om Freinetpedagogik

Inger Nordheden 2004 Förlag Kastanjen


Det trevande försöket är ett av de honnörsord som den franske pedagogen Celestin Freinet myntade och skrev om i sin bok ”För folkets skola”. Med uttrycket ville Freinet framhålla barnets egen process till att nå verklig kunskap. Freinet har inspirerat många tusentals pedagoger över hela världen och mycket har skrivits både av Freinet själv men också av många av dem som tillämpar hans pedagogik.


Denna bok är den andra som Inger Nordheden skrivit och som beskriver hennes mångåriga arbete med barn från grundskolan. Boken spänner över förskoleåldern upp till och med årskurs nio och innehåller både teoretiska delar men alltid kopplade till den verklighet som finns i de olika verksamheterna. Boken handlar om elevers medinflytande, om solidaritet, om identitetsutveckling och självkänsla. För det är dessa värden som Celestin Freinet var en mästare att beskriva och utveckla hos barnen.

Adventures in education


Inger Nordheden (2011)
Translation by Roger Brett from the book ”Det trevande försöket”
Förlag Kastanjen


Celestin Freinet (1896-1966) developed his teaching method just after the end of the first world war. It is a pedagogy that is equally relevant today as it was back then. His point of departure was and is, that the children can take responisbility for their own learning processes. Furthermore, that they are able to plan their own studies and indeed attain the goals that they have set for themselves during a working week or term. He said that the environment surrounding the children and young people must be designed in harmony with the neighbouring community. He emphasised that children need things to climb and skylark about on, they need acessible allotments to grow things on and that young people need to expand their horizons and become involved with other children in the world.

Livet lever vi nu


Om språkutveckling i vardagen i en mångkulturell skola.


Inger Nordheden (2000)

Förlag Kastanjen


För Celestin Freinet var språket centralt. I denna bok beskriver Inger Nordheden hur hon under många år arbeta med språket i centrum i en mångkulturell miljö och med Freinetpedagogik som ledstjärna. På bokens baksida står följande att läsa:


Språket utvecklas när vi använder det. I meningsfulla sammanhang. När språket blir viktigt. För att kommunicera. För att uttrycka känslor. För att nyansera oss. När vi löser konflikter.

Den här boken tar upp språket som en social funktion men också som en intellektuell. I det liv vi lever nu behöver vi språket. Inte bara sedan. I framtiden. Därför duger inte formellt pluggande av stavningsregler och grammatik som huvudsysselsättning i skolan. Språket måste få leva. I interaktion med människor i olika åldrar och med olika livsöden. I boken får ni möta ett sätt att tänka och arbeta med språket i fokus. Med livet i fokus.

Här är vårt liv! Vårt liv på Kastanjen


Inger Nordheden (2014)
Förlag Kastanjen


1994 startades Freinetskolan Kastanjen.; en av Sveriges första Freinetskolor. Inför skolans tjugoårsjubileum sökte Inger Nordheden upp tidigare kollegor och elever för att höra om deras erfarenheter under deras tid på Kastanjen men också för att höra hur det gått sedan de lämnade skolan. Det blev kära möten.


Så här står det på baksidan av boken:


Men starta en friskola då, så får ni ju som ni vill! Ja, det ska vi minsann! Ordväxlingen skedde mellan mig och rektorn på en parkeringsplats utanför den skola där åtta stycken entusiastiska Freinetpedagoger fått en fristad fyra år tidigare. Nu hade det blivit skarpt läge och vi måste bestämma oss. Skulle vi stanna och kämpa mot väderkvarnar eller skulle vi våga kasta loss och starta en egen skola? Ja, historien har ju visat hur vi valde! Men det var inte utan vånda.

A journey in education


Inger Nordheden (2014)

Translated by Roger Brett from ”Här är vårt liv. Vårt liv på Kastanjen”

Förlag Kastanjen


”Här är vårt liv! Vårt liv på Kastanjen!” skrevs av Inger Nordheden till Freinetskolan Kastanjens tjugoårsjubileum. Så här börjar boken:


A Journey in education

The first 20 years

Life at the Freinet school Chestnuts.


You have to have dreams! With these words I began my book Adventures in education back in 2004. It is a book about Celestin Freinet´s (1896-1966) teaching method, also known as the Modern school movement. At that time my dreams were all about being able to offer some children and young people a decent primary and secondary school education. It was to be a junior and a senior school to which parents could safely entrust their children. The next thing was to round up a bunch of dedicated teachers and staff, people who derived great pleasure from going to work.

Well, all of this above came true with the inauguration of the Freinet school Chestnut. That´s were it all happened. I spent a large slice of my life there and most of my dreams came to fruition there.

Skolans Mellanår. Språkutveckling, undervisning och ledarskap


Eva Anderberg, Lisbeth Danelius, Inger Nordheden (2010)

Studentlitteratur

Freinetpedagogerna Eva Anderberg och Inger Nordheden har tillsammans med sin kollega Lisbeth Danelius på lärarutbildningen på Stockholms universitet skrivit en bok om mellanstadiets glädjeämnen och vedermödor.


På baksidan av boken står:


Hur skapas förutsättningar för en språk- och kunskapsutvecklande undervisning? På vilket sätt kan läraren stötta och stimulera sina elever? Och vad utmärker ett gott ledarskap? Författarna lyfter fram ”det glömda stadiet”, d.v.s. årskurserna 4-6, och diskuterar vad som utmärker undervisningen under de här skolåren. Boken innehåller konkreta exempel som kopplas till didaktisk teori för svenska och svenska som andraspråk. Författarna resonerar kring undervisningen syfte, innehåll, arbetsformer, utvärdering och bedömning. Genomgående förmedlas den glädje, de utmaningar och stora möjligheter det innebär att undervisa och vara lärare i just grundskolans mellanår.

Lust att lära


Britt Isaksson
UR förlag


1996 skulle Celestin Freinet ha fyllt hundra år om han hade levat. För att uppmärksamma detta gjorde journalisten och Open Mindsvinnaren Suzanne Forslund en TV-serie som hon kallade ”Lust att lära”. Där följde hon Freinetlärare i tre länder, Frankrike, Kanada och Sverige under lång tid. Resultatet blev fyra timslånga program som sändes i SVT. Som stöd skrev Britt Isaksson boken med samma namn. På baksidan står att läsa:

”Hur får barn lust att lära?” är en fråga som alla lärare och föräldrar ställer sig. Det gjorde också den franske byskolläraren och reformpedagogen Celestin Freinet, vars idéer om hur man kan ge barn lust att lära är aktuellare än någonsin.


Celestin Freinet (1896-1966) lever under en dramatisk tid. Den omfattar två världskrig med efterföljande rekonstruktioner av Europa. Freinet lever i en tid av protest och förnyelse inom bildkonst, litteratur, film och musik. Det är också en tid av pedagogisk förnyelse med namn som Montessori, Piaget och Decroly.


I Freinets pedagogik ligger fyrtio års beprövad kommunikationserfarenhet som bara är att bygga vidare på för dagens skola med dess elektroniska hjälp,medel och krav på en ny lärarroll- rådgivarens, handledaren, den roll som Freinet ansåg vara den enda rätta för en lärare.

Klassens liv


Chris Sjöberg (1977) Rabén & Sjöberg


Chris Sjöberg var med och startade Freinetrörelsen i Sverige och redan tidigt skrev han en bok om sitt arbetssätt. Så här står det på baksidan av boken ”Klassens liv”.


Till en förortsskola i Stockholm kommer Chris Sjöberg som nybliven lärare. Han får ta hand om sju barn i en specialklass. Barnen är ”svagpresterande” och utstötta. Den viktiga uppgiften blir att återge dem deras självförtroende. Efter månader av hårt arbete med eleverna och med sig själv kan han se hur ansträngningarna har givit resultat. Pojkarna har börjat känna att de har ett värde. De kan genomföra uppgifter, som skulle varit omöjliga för dem tidigare. De kan börja fungera i normalklasser igen.


Chris Sjöberg berättar rakt och öppet om sitt arbete och försöker formulera några teoretiska grundlinjer. Han ser framför sig en skola som arbetar i ständig närkontakt med barnens egen verklighet. Hans arbetssätt påminner om den franske pedagogen Celestin Freinets tankegångar om Arbetets pedagogik.


Klassens liv är en viktig och hoppingivande bok för alla med intresse för den svenska skolans situation.