2013 Gunilla Eklund

Gabriella Ekelund

Freinetrörelsens demokratipris Open Minds tilldelas 2013 Gabriella Ekelund för sitt engagemang för förskolans möjlighet att bidra till barns demokratiska fostran. Engagerat och initierat beskriver hon i flera böcker om hur förskolans personal medvetet söker förändra sitt arbetssätt till att organisera verksamheten så att barn kan få det utrymme de behöver för bli lyssnade på och för att deras nyfikenhet ska kunna tas på allvar men också alla de svårigheter de stöter på under vägen. I intervjuer med förskollärare och barnskötare lyfter hon fram dessa hinder och ställer sig frågan om hur barns perspektiv ska kunna respekteras i förskolan men också i samhället utanför och på så sätt vara grunden för barns vardag och lärande.


Stockholm den 21 september 2013


Inger Nordheden

Ordförande i Freinetrörelsen i Sverige